realitní služby financování nemovitostí realitní poradenství investice obchod s nemovitostmi Vše s nemovitostmi

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

 1. Zákazník tímto uděluje obchodní firmě 1. Chodská realitní kancelář v.o.s, IČ: 46885366,  se sídlem: Domažlice, Město, Náměstí Míru 133, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2390 souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • datum narození,
  • rodné číslo,
  • bydliště,
  • adresu sídla,
  • IČ,
  • kontaktní údaje
   (dále jen společně jako „“)
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých OÚ:
  • pro marketingové účely Správce, tj. zejména nabízení vlastních služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak Správcem, tak subjekty, které jsou vůči Správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které Správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 3. OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce.
 4. Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný. Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání odpovědný zaměstnanec Správce. Souhlas zákazníka je udělován na období 5 let.
 5. Zákazník má právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké OÚ zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování OÚ,
  • vyžádat si u Správce přístup ke svým OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz svých OÚ, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost svých OÚ,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých OÚ,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e- mailu na adresu reality@chodska-realitni.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti (viz. výše).
 7. Zákazník bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i zpracovatelé a poskytovatelé softwaru, daňový poradci, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s činností realitní kanceláře.

Děkujeme
1. Chodská realitní kancelář v.o.s.

 

Podmínky ochrany a poskytování osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

 I. SPRÁVCE

 1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní firma 1. Chodská realitní kancelář v.o.s, IČ: 46885366,  se sídlem: Domažlice, Město, Náměstí Míru 133, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2390  (dále jen „Společnost“).
 2. Kontaktní údaje společnosti:
  Korespondenční adresa k doručování: Náměstí Míru 133, 344 01 Domažlice
  E-mail: reality@chodska-realitni.cz
  Telefon: +420 603 261 042
 3. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v její provozovně (sídle společnosti) jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

 II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.
 2. Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení,
  • Adresu,
  • E-mailovou adresu,
  • Telefon,
  • Bankovní spojení,
  • IČ a DIČ (u podnikající FO),
  • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. vaše bytová potřeba),
  • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany
 3. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).
 2. Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, provádění jednoduchých analytik apod. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 3. Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

 IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 5 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.
 2. V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu: reality@chodska-realitni.cz

 V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
  • makléři, finanční poradci,
  • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
  • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
  • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
  • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
  • orgány veřejné správy,
  • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.
 2. Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 VI. VAŠE PRÁVA

Máte právo:

 • požadovat po Společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
 • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme
1. Chodská realitní kancelář v.o.s.

souhlas se ZASÍLÁNÍM obchodních sdělení

 

Realitní zprostředkovatel, 1. Chodská realitní kancelář v.o.s., IČO: 46885366, se sídlem Domažlice, Náměstí Míru 133, 34401 Domažlice (dále jen „Realitní kancelář“), nabízí možnost přihlásit se k odběru obchodních sdělení týkajících se nabídek nemovitostí a služeb Realitní kanceláře zasílaných e-mailem, SMS zprávami nebo jiným podobným způsobem.

Přihlásit se k odběru těchto nabídek můžete níže, vyjádřením svého souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a souvisejícím zpracováním osobních údajů, za podmínek níže uvedených. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a nemusíte jej udělit.

Obchodní sdělení zasílá Realitní kancelář. V souvislosti se zasíláním obchodních sdělení bude Realitní kancelář zpracovávat Vaše osobní údaje. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a přizpůsobování obchodních sdělení na míru Vašim zájmům (dochází tedy k Vašemu profilování). Pro tyto účely Realitní kancelář bude zpracovávat následující údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, a případné informace o Vašich zájmech, potřebách a preferencích (např. o jaký typ nemovitosti nebo služby máte zájem), pokud je Realitní kanceláři za účelem přizpůsobování obchodních sdělení poskytnete. Právním titulem zpracování všech uvedených osobních údajů je Váš souhlas.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku. Na jejím základě nebudou dále osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.

Vaše osobní údaje bude Realitní kancelář pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli zdarma a bez jakéhokoli postihu odvolat, a to způsobem, který bude uveden v každém zaslaném obchodním sdělení, nebo na e-mailové adrese: reality@chodska-realitni.cz. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme Vám dále žádná obchodní sdělení zasílat.

Realitní kancelář může osobní údaje poskytnout těmto osobám: spolupracujícím realitním makléřům, dalším zaměstnancům a spolupracovníkům Realitní kanceláře, osobám podílejícím se na přípravě a rozesílání obchodních sdělení.

Seznam zpracovatelů osobních údajů zapojených Realitní kanceláří, informace o případném předávání osobních údajů do třetích zemí, jakož i další podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany Realitní kanceláře a o Vašich právech jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je dostupný k nahlédnutí na webové stránce Realitní kanceláře: www.chodska-realitni.cz, Kroc Michal, tel. 603261042.

Máte-li jakékoliv otázky ohledně ochrany Vašeho soukromí a osobních údajů nebo uplatňování Vašich práv, využijte prosím následující kontaktní údaje:www.chodska-realitni.cz, Kroc Michal, tel. 603261042.

 

 

SOUHLASÍM se zasíláním obchodních sdělení ze strany Realitní kanceláře snabídkami nemovitostí a služeb, za podmínek uvedených výše.

 

NESOUHLASÍM se zasíláním obchodních sdělení.

 

V Domažlicích dne ………………

___________________________ (jméno, příjmení),

___________________________ (datum narození), ______________________________ (adresa)                                   

 

________________________                                                   

podpis

Novinky emailem